Projecten

N307 Roggebot-Kampen

De huidige weg (N307) met de rotonde bij Roggebotsluis

Periode

2019-2022

NIEUWE SITUATIE N307 ROGGEBOT-KAMPEN

IJsseldeltaprogramma
Project N307 Roggebot-Kampen is een onderdeel van het IJsseldeltaprogramma. In dit programma werken het Rijk, de provincies Overijssel en Flevoland, de gemeenten Kampen en Dronten, Rijkswaterstaat en de waterschappen Zuiderzeeland en Waterschap Drents Overijsselse Delta samen aan de verbetering van de waterveiligheid in de regio.

Roggebot nieuwe situatie

De N307, van Lelystad naar Kampen, is onderdeel van een belangrijke oost-westverbinding in Nederland: de weg van Alkmaar via de dijk Enkhuizen-Lelystad naar Zwolle. De huidige weg met de rotonde bij de Roggebotsluis maakt in 2022 plaats voor nieuwe infrastructuur met gescheiden oplossingen voor langzaam en snel verkeer. Tegelijkertijd werken we aan het verbeteren van de waterveiligheid in de regio. Als laatste stap in de waterveiligheidsaanpak van de regio IJsseldelta Zuid verwijderen we de Roggebotsluis af, waardoor de doorgang voor het water hier een stuk breder wordt. Het resultaat zorgt voor een vlottere doorstroming voor het verkeer en een veiligere situatie voor gebruikers van weg en water.

Dit willen we bouwen
De N307 komt straks iets zuidelijker te liggen en krijgt een andere aanblik. Er komen gescheiden parallelwegen voor langzaam en snel verkeer, ongelijkvloerse kruisingen en een ovonde (ovale rotonde) vlak voor de nieuwe brug. Om dit te bereiken maken we op het traject hoogteverschillen voor de oversteek of onderdoorgang van kruisend verkeer. De N306, van Ketelhaven naar Elburg, komt nu nog uit op de rotonde bij de sluis en wordt straks met een ovonde met op- en afritten aangesloten op de N307.
En we halen de Roggebotsluis, de huidige brug en de huidige waterkering weg. Hierdoor verdwijnt de scheiding tussen het Vossemeer en het Drontermeer. Het water kan zo vrij doorstromen. Als de Roggebotsluis is weggehaald kan het nieuwe watersysteem dat de waterveiligheid in de IJsseldelta moet verbeteren, in werking treden.

De nieuwe brug
Om de grotere afstand van 100 meter tussen de oevers te overspannen, komt er een nieuwe brug. Op deze brug hebben autoverkeer, het landbouw- en bestemmingsverkeer en fietsers een eigen rijbaan. De nieuwe brug kan open, maar dat zal minder vaak nodig zijn, omdat schepen tot 7 meter hoogte er gewoon onderdoor kunnen varen. Ten slotte zorgen we ervoor dat het mogelijk is de autoweg in de toekomst verder uit te kunnen breiden van één naar twee rijstroken in beide richtingen.

Meer informatie
Heeft u vragen over de N307 Roggebot-Kampen? Dan kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager van het project. Zijn contactgegevens zijn: Erik van Essen, telefoonnummer 06 27 06 19 06 of stuur een e-mail naar erik.vanessen@flevoland.nl. Of ga naar de website van het IJsseldeltaprogramma.

Hoe

Waarom

  • Op de nieuwe brug hebben het autoverkeer, het landbouw- en bestemmingsverkeer en fietsers elk een eigen rijbaan. Dit draagt bij aan de veiligheid van de weggebruikers.
  • Doordat schepen tot 7 meter onder de nieuwe brug door kunnen varen, zal de brug minder vaak open moeten gaan. Dit zorgt voor een betere doorstroming op de weg.

Planning

Het vastgestelde Plan in Hoofdlijnen is de basis voor de volgende fase: de realisatiefase. Deze fase kent twee onderdelen: 1. In de voorbereiding worden alle wettelijke procedures doorlopen voor de benodigde Hoofdbesluiten: bestemmingsplannen, projectplannen Waterwet, MER-actualisatie, vergunningen en de grondaankoop. 2. De aanleg, bouw en herinrichting van de N307 start in 2020. Het project moet eind 2022 gereed zijn;

2019 Opstellen documenten Hoofdbesluiten
2019 Start aanbesteding van het werk
2020 Start ruimtelijke ordeningsprocedure (in twee fasen: eerst het ontwerp besluiten daarna definitieve besluiten; in beide gevallen met zes weken ter inzage legging/inspraak)
31 december 2022 Project gereed

Bekijk het ontwerp in 3D
De impressies van de nieuwe N307 en de nieuwe brug kunt u hier ook in 3D bekijken.

Plan in Hoofdlijnen
In de planuitwerking voor het verbeteren van N307 Roggebot-Kampen is in 2018 een nieuwe voorkeursoplossing naar voren gekomen. Dit noemen we het Referentieontwerp. Deze voorkeursoplossing van de provincies staat omschreven in dit Plan in Hoofdlijnen. Dit is in februari 2019, na een inspraakperiode, door de besturen van beide provincies vastgesteld.