Projecten

Oeveronderhoud Flevoland

10 trajecten in de Noordoostpolder en de Flevopolders

Periode

Uitvoering start eind 2022 tot en met 2025

Provincie Flevoland voert de komende jaren groot onderhoud uit aan 47 kilometer oevers verspreid over de provincie. De huidige oeverbeschoeiing voldoet niet meer aan de kwaliteitseisen en vraagt onderhoud. Het gaat om oevers langs de Hoge Vaart, Lage Vaart, Lemstervaart en de Urkervaart. De uitvoering van de werkzaamheden start na verwachting eind 2022 en duurt tot en met 2025. Tot die tijd vinden er voorbereidende werkzaamheden plaats.

De aanpak van 47 km oever is een grote opgave. Daarom is gekozen voor een meerjarenprogramma zodat de opgedane kennis en ervaring steeds in een volgend oevertraject benut kunnen worden en er effici├źnter gewerkt kan worden.

Functies van de vaarten
Flevoland staat bekend om de lange rechte vaarten en de kenmerkende houten of betonnen beschoeiing. Het zijn de kenmerkende strakke lijnen in het Flevolandse landschap.
De vaarten zijn van belang voor de scheepvaart en spelen een rol in de aan-en afvoer van water. Tot slot vormen de vaarten samen met de tochten en sloten een belangrijke ecologische verbinding tussen (natuur)gebieden.

Transport en recreatie
Bij de aanleg van de polders waren de vaarten belangrijk voor het transport over water. Die functie is er nog steeds. Sinds de jaren 80 maakt de recreatievaart steeds meer gebruik van de vaarten. De natuurlijke omgeving maakt het prettig vertoeven langs de aangelegde afmeermogelijkheden en passantensteigers.

Ruimte voor de natuur
Oevers zijn van grote betekenis voor de Flevolandse flora en fauna. Ruim eenderde van de vogels, zoogdieren en amfibie├źn zijn in meer of mindere mate gebonden aan de oever. Oevers zijn bovendien rijk aan plantensoorten. De aanwezigheid van rietkragen biedt de kleine karekiet, blauwborst en rietgors kansen om te broeden langs de oevers. Sinds 1993 besteden we in Flevoland veel aandacht aan het ontwerpen van oevers waarbij flora en fauna meer ruimte krijgen. En met positief resultaat. Otters en bevers zijn in steeds grotere aantallen te vinden langs de Flevolandse oevers. Ook worden uittrede plaatsen gemaakt waar te water geraakt wild gemakkelijk op de oever kan klimmen.

Natuurvriendelijke oevers
Het oeverprogramma is vooral gericht op onderhoud van de oevers. Waar mogelijk wordt gekeken op welke manier de oevers ook aantrekkelijker voor flora en fauna gemaakt kan worden.

Duurzaamheid
Hoewel het tijdig herstel van de oevers prioriteit heeft, streeft de provincie ook naar het bevorderen van duurzame maatregelen. Samen met de partners onderzoekt de provincie via onder andere duurzaamheidssessies op welke manier invulling gegeven kan worden aan deze thema’s. In de loop van 2021 wordt duidelijk hoe we daar invulling aan gaan geven.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over het meerjarenprogramma Oeveronderhoud Flevoland, mail uw vragen of reactie naar oeveronderhoud@flevoland.nl. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Hoe

Waarom

  • Het grootste deel van de oeverconstructies langs de provinciale vaarten is aangelegd in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw.
  • De oevers hadden oorspronkelijk geen beschoeiing maar door de toenemende scheepvaart kalfden de oevers af en daardoor moest er relatief vaak gebaggerd worden.
  • Inmiddels is de oeverbeschoeiing aan onderhoud toe. Dit is nodig om te voorkomen dat oevers bezwijken en/ of uitspoelingen ontstaan waardoor baggerwerkzaamheden nodig zijn.

Planning

De werkzaamheden zijn nog niet aanbesteed daarom is nog niet bekend wie de werkzaamheden gaat uitvoeren. Ons streven is er naar de werkzaamheden zo veel mogelijk vanaf het water uit te voeren. Hierdoor is er weinig hinder voor de omgeving. De aannemer maakt gebruik van schepen om materialen aan en af te voeren. Als project starten wij met de oevers die in slechte staat zijn. Per locatie wordt bekeken welk type oeverconstructie toegepast moet worden.

Oktober 2020 tot eind 2022 Werkvoorbereiding, contractvorming en aanbesteding werkzaamheden
Eind 2022 Start werkzaamheden eerste oevertrajecten
2025 Werkzaamheden gereed