Projecten

Reconstructie N715 Oosterringweg

Oosterringweg tussen Kuinderweg (N351) en Marknesserweg (N331)

Periode

Geplande uitvoering: januari tot eind juli 2022

In 2022 gaat Provincie Flevoland de N715 Oosterringweg reconstrueren en groot onderhoud uitvoeren aan de rijbaan en het
fietspad. Het gaat hierbij om het traject tussen de Kuinderweg en de Marknesserweg, inclusief de rotonde Marknesserweg.De rotonde van de Kuinderweg valt buiten de werkzaamheden.  Het huidige asfalt wordt vervangen en er worden enkele linksafvakken en een rotonde aangelegd. Daarnaast wordt de weg verbreed en worden er extra maatregelen genomen om de veiligheid op de Oosterringweg te vergroten.

Aanpassingen weg
Het asfalt van de weg wordt vervangen. Tegelijkertijd wordt de weg iets verbreed. De rijstroken blijven dezelfde breedte, maar tussen de rijstroken wordt een dubbele streep aangebracht met iets meer ruimte tussen de strepen. Ook leggen we naast de weg een ribbelstrook met glasbollen aan. Dit verhoogt de veiligheid op de weg: het geeft bestuurders extra ruimte om terug te sturen wanneer ze per ongeluk over de kantstreep komen.

Aanpassingen fietspad
Het asfalt van het fietspad wordt vervangen door beton. Beton is een duurzame oplossing. Het heeft een langere levensduur en is onderhoudsvriendelijk. Het fietspad ligt op dit moment een flink stuk lager dan de weg. Dit maakt het lastig voor fietsers om over te steken en zorgt voor een (te) steile berm tussen het fietspad en de weg. Over de gehele lengte wordt het fietspad daarom verhoogd.

Aanleg rotonde
Op het kruispunt van de Oosterringweg met de Luttelgeesterweg wordt een rotonde aangelegd. Op de rotonde wordt ook de Nieuwlandseweg aangesloten. Op deze manier rijdt het (vracht)verkeer van en naar het kassencomplex straks niet meer via het kruispunt met de Kalenbergerweg. Rondom de rotonde wordt een fietspad aangelegd zodat fietsers veilig, in twee keer, de weg kunnen oversteken.
Na de aanleg van de rotonde komt de aparte strook voor (brom)fietsers op het kruispunt met de Kalenbergerweg te vervallen. (Brom)fietsers stellen zich dan weer midden op het kruispunt op om te kunnen oversteken. Midden op het kruispunt geeft (brom)fietsers een beter overzicht over de verkeerssituatie. Het verbetert ook het zicht dat ander verkeer op de (brom)fietsers heeft, die zich ook niet meer naast maar achter de (brom)fietsers zullen opstellen.

Aanleg linksafvakken
Op de kruispunten van de Oosterringweg met de Baarloseweg en Lindeweg én bij de entree naar de Orchideeën Hoeve wordt een zogenaamd linksafvak aangelegd. Een linksafvak zorgt ervoor dat afslaand verkeer veilig kan wachten in het vak voordat ze afslaat. Dit voorkomt kop-staartbotsingen en verbetert de doorstroming op de Oosterringweg. Tegenover het linksafvak wordt een fietsersoversteekplaats aangelegd zodat fietsers in twee keer de Oosterringweg kunnen oversteken.

In verband met de uitbreiding van het glastuinbouwgebied wordt er voor de ontsluiting van het gebied door Hoogweg en Tas een wegaansluiting op de Baarloseweg aangelegd, op ongeveer 100 meter vanaf de Oosterringweg. Deze eerste 100 meter van de Baarloseweg wordt verbreed. Voor het fietsverkeer wordt een vrijliggend fietspad aangelegd. Dit fietspad sluit aan op de fietsoversteek die in het kader van het project door ons wordt aangelegd. De werkzaamheden van Hoogweg en Tas worden in het najaar van 2021 uitgevoerd. De reconstructiewerkzaamheden aan het kruispunt Oosterringweg – Baarloseweg sluiten hier in 2022 op aan.

Overige aanpassingen
Het kruispunt met de Blankenhammerweg voldoet op dit moment niet waardoor het voor vrachtverkeer moeilijk is om van de Blankenhammerweg de Oosterringweg op te draaien. Dit wordt aangepast zodat vrachtverkeer meer ruimte krijgt. Daarnaast wordt voor voetgangers een oversteek gemaakt naast het kruispunt. De verschillende bushaltes langs de route worden opgeknapt. De haltes met alleen een haltebord worden voorzien van een stukje verharding. De bushalte bij de Orchideeën Hoeve wordt toegankelijk gemaakt voor reizigers met een beperking.

Reconstructie rotonde Marknesserweg
De rotonde Marknesserweg heeft aanzienlijke schade en wordt geheel gereconstrueerd. Tijdens de werkzaamheden wordt de rotonde afgesloten. Er komt wel een bypass voor het verkeer vanaf Vollenhoverweg richting Luttelgeest en v.v. De Marknesserweg tussen de Oosterringweg en Emmeloordseweg is dan afgesloten. Duur van de werkzaamheden is 6 – 8 weken.

 

Hoe

Waarom

  • Vergroting van de verkeersveiligheid
  • Verbetering van de kwaliteit van het wegdek en het fietspad

Planning

De uitvoering van het werk neemt meerdere maanden in beslag en zal naar verwachting plaatsvinden tussen januari en augustus 2022.

Fasering
De globale fasering ziet er als volgt uit (onder voorbehoud van onverwachte omstandigheden):

September 2021/voorjaar 2022
In september/begin oktober 2021 start Waterschap Zuiderzeeland met een eigen project, nl. het gedeeltelijk vervangen van de persleiding tussen Luttelgeest en Marknesse. Deze persleiding zorgt voor een goede afvoer van afvalwater van Luttelgeest naar Marknesse. Om het transport van afvalwater door deze persleiding zo min mogelijk te verstoren, vervangt het Waterschap de persleiding in gedeeltes. Zij beginnen in september met de vervanging in het agrarisch gebied tussen Luttelgeesterweg t/m Marknesse. Aansluitend (najaar 2021 tot voorjaar 2022) wordt de persleiding in de dorpskernen van Luttelgeest en Marknesse vervangen. Nadere informatie hierover wordt rechtstreeks verstrekt door het Waterschap. Begin 2022/voorjaar 2022 gaat Vitens aan de slag bij de Oosterringweg. Zij gaan op verschillende plekken de waterleiding vervangen en verleggen. Vitens zorgt zelf voor meer informatie over deze werkzaamheden.

Januari – 9 mei 2022
Op de plekken waar de linksafvakken komen (Orchideeën Hoeve, Lindeweg, Baarloseweg) worden voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan slootverleggingen en plaatselijke wegverbredingen t.b.v. de nieuwe linksafvakken. Ook starten voorbereidende grondwerkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe rotonde Luttelgeesterweg. Verder worden er op verzoek van het Waterschap twee duikers vervangen; nabij de Baarloseweg en bij het gedeelte tussen de Baarloseweg en Marknesserweg. Daar waar gewerkt wordt kan enige hinder ontstaan.

4 april – 6 mei 2022
Uitvoering onderhoud rotonde Marknesserweg
Om zoveel mogelijk hinder te voorkomen wordt een bypass aangelegd zodat het verkeer Vollenhoverweg – Oosterringweg in beide richtingen door kan rijden. De Marknesserweg tussen de Oosterringweg en de Emmeloordseweg is dan afgesloten. Tijdens deze periode wordt er ook onderhoud uitgevoerd aan het schouwpad dat langs de Marknesserweg ligt.

9 mei – eind juli 2022
Uitvoering deel Lindeweg tot rotonde Marknesserweg
Tijdens deze periode geldt eenrichtingsverkeer voor het deel Lindeweg tot Marknesse zodat de bereikbaarheid van aan- en omwonenden zoveel mogelijk geborgd is. Het eenrichtingsverkeer loopt vanaf de richting Kuinderweg naar Marknesse. Aanwonenden krijgen wel te maken met enkele kortdurende afsluitingen op het moment dat er gewerkt wordt aan de inritten en op een later moment wanneer de deklaag wordt aangebracht. Dit wordt zoveel mogelijk in overleg en tijdens weekenden en nachten uitgevoerd. Tussen 9 mei en eind juli vervalt de reguliere lijndienst 76 van Connexxion. Voor het vervoer van passagiers uit Luttelgeest wordt een pendeldienst ingezet. In de periode vóór 9 mei en na eind juli blijven de lijnbussen van Connexxion in beide richtingen rijden.  Er is helaas geen ruimte om fietsers veilig over of langs het kruispunt te leiden. Met het oog op de verkeersveiligheid hebben we het fietspad langs de Oosterringweg nabij de Luttelgeesterweg daarom tot eind juli afgesloten. Fietsers worden bij Luttelgeest omgeleid via het Ridderspoor en Luttelgeesterweg richting Marknesse en vice versa.

1 juni – eind juli 2022
Uitvoering deel Kuinderweg – Lindeweg
Tijdens deze periode geldt eenrichtingsverkeer. Tot 1 juni blijft dit deel alleen beschikbaar voor bestemmingsverkeer in beide richtingen. Het streven is om de Oosterringweg eind juli 2022 weer vrij te geven voor het verkeer.

15 juli – 25 juli 2022
Afsluitingen tbv asfalteringswerkzaamheden
De weg wordt in delen geheel afgesloten op het moment dat de asfaltdeklagen aangebracht worden. Deze werkzaamheden zullen gefaseerd plaatsvinden tijdens verkeersluwe periodes tussen vrijdag 15 juli en maandag 25 juli 2022. We voeren deze werkzaamheden gefaseerd uit om onder andere Luttelgeest zoveel mogelijk bereikbaar te houden. Het betreft de volgende momenten:

  • Vrijdag 15 juli van 19:00 uur tot zaterdag 16 juli 6:00 uur, ter hoogte van de (nieuwe) rotonde Luttelgeesterweg;
  • Dinsdag 19 juli van 19:00 uur tot woensdag 20 juli 6:00 uur, ter hoogte van de (nieuwe) rotonde Luttelgeesterweg;
  • Woensdag 20 juli van 19:00 uur tot donderdag 21 juli 6:00 uur, ter hoogte van de slingers en het tussenliggende wegdeel langs de kern Luttelgeest;
  • Vrijdag 22 juli van 17:00 uur tot maandag 25 juli 6:00 uur, de gehele Oosterringweg vanaf de Kuinderweg tot Marknesserweg.

De dan geldende omleidingsroutes worden ter plaatse met verkeersregelaars en borden aangegeven. Deze omleidingsroutes lopen ook deels via gemeentelijke wegen. Buiten de bovengenoemde 3 stuks nachtafsluitingen en de weekendafsluiting blijft tot de openstelling van de weg op 30 juli het 1-richtingsverkeer conform de huidige situatie ingesteld. Dit is nodig om voldoende werkruimte voor machines te creëren en zo op een veilige manier de bermen af te werken en markeringen, glasbollen en ribbelstroken in het nieuwe wegdek aan te brengen.

14 september – 16 september 2022
Vanaf woensdag 14 september 2022 wordt het Zuidelijke deel van de Lindeweg afgesloten voor het (doorgaande) verkeer, vanwege het omleggen van het fietspad en het aanbrengen van beton. De afsluiting duurt tot en met vrijdag 16 september 2022. Tijdens deze afsluiting geldt een omleidingsroute via de Kuinderweg voor al het wegverkeer. Het fietsverkeer wordt ter plaatse door het werk geleid. Dit geldt ook voor landbouwverkeer.

Najaar 2022
Beplantingswerkzaamheden bij de rotondes Luttelgeesterweg en Marknesserweg.

Actueel (update 13-01-2022)
De firma Baas is deze week in opdracht van Vitens begonnen met het vervangen en verleggen van waterleidingen. Tevens moeten er nog op diverse plaatsen werkzaamheden voor Liander uitgevoerd worden. De planning hiervan is nog niet bekend.

In de loop van de week van 17 januari begint de aannemer van de provincie, Gebr. Van der Lee, met de eerste voorbereidende werkzaamheden aan de Oosterringweg voor de aanleg van de nieuwe rotonde Oosterringweg – Luttelgeesterweg en de linksafvakken bij de Orchideeën Hoeve, Lindeweg en de Baarloseweg. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verleggen van verschillende sloten. Naar verwachting levert dit weinig hinder op voor het doorgaande (fiets)verkeer.

19112-0201_A03_Presentatie_besteksontwerp-Baarloseweg

19112-0201_A03_Presentatie_besteksontwerp-Kalenbergerweg

19112-0201_A03_Presentatie_besteksontwerp-Lindeweg

19112-0201_A03_Presentatie_besteksontwerp-Rotonde LGW

Download de BouwApp
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden aan de Oosterringweg maken wij gebruik van de BouwApp. Via deze app brengen we u direct op de hoogte van werkzaamheden en andere ontwikkelingen. Daarnaast kunt u makkelijk contact met ons opnemen als u vragen
of opmerkingen heeft. De BouwApp is als volgt op uw mobiele telefoon of tablet te downloaden: Ga naar de appstore om de app gratis te downloaden. Zoek in de app naar ‘Reconstructie N715 Oosterringweg’. Open het project en klik op ‘volgen’. Selecteer betreffende doelgroep.

Wilt u iets over dit project kwijt?