Projecten

Rondweg Lelystad Zuid

Lelystad Zuid

Periode

2022-2026

Volgende stap Rondweg Lelystad-Zuid (Laan van Nieuw Land en Verlengde Westerdreef)

De provincie Flevoland en de gemeente Lelystad beginnen met de planologische procedure voor de aanleg van de Rondweg Lelystad-Zuid. Dit betekent iedereen de plannen die de provincie en de gemeente in kunnen zien en dat belanghebbenden daarop kunnen reageren.

De wegen in en rond Lelystad worden drukker. Daardoor kan het verkeer minder goed doorrijden en ontstaan er onveilige situaties. Door de ontwikkeling van de nieuwbouwwijk Warande en de groei van het aantal bezoekers naar Nationaal Park Nieuw Land komt er in de toekomst nog eens extra verkeer bij. De provincie Flevoland en de gemeente Lelystad willen een nieuwe Rondweg Lelystad-Zuid aanleggen om:

  • problemen in de verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid te voorkomen;
  • te zorgen voor een betere bereikbaarheid van de zuidwestkant van Lelystad.

De weg loopt vanaf aansluiting 9 op de A6 tot en met de huidige Westerdreef. In september 2021 is een voorkeursoplossing vastgesteld door de provincie Flevoland en de gemeente Lelystad.

Start planologische procedure

Van 7 september tot en met 19 oktober 2022 liggen ter inzage:

  • de Notitie Reikwijdte en Detailniveau
  • Uitgangspuntennotitie
  • Participatieplan Rondweg Lelystad-Zuid

Hiermee informeren provincie en gemeente de omgeving over hoe zij de nieuwe fase (de verkennings- en de planvoorbereidingsfase) voor de aanleg van de Rondweg Lelystad-Zuid gaan aanpakken en hoe belanghebbenden een bijdrage kunnen leveren. Iedereen kan de documenten bekijken op de website www.flevoland.nl/loket/ter-inzage  en erop reageren door een zienswijze in te dienen.

Inloopbijeenkomst

Op 13 september 2022 wordt in Integraal Kindcentrum Warande een inloopbijeenkomst over de Rondweg Lelystad-Zuid gehouden. Geïnteresseerden kunnen dan een toelichting krijgen en er is gelegenheid tot het stellen van vragen. Er is een vrije inloop tussen 17.00 en 19.30 uur.

Planning

De planologische fase wordt afgesloten met een projectbesluit: dit is een document waarin de regels staan waarbinnen de weg moet worden gerealiseerd. Hierin worden alle wensen en belangen uit de omgeving zoveel mogelijk meegenomen. Het projectbesluit wordt besproken met het College van B&W en de Gemeenteraad en wordt daarna vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Naar verwachting wordt de weg aangelegd in 2025 en 2026.

 

 

Informatie

Heeft u vragen over de komst van de nieuwe weg, over de planning of over de documenten? Kom dan naar de informatiebijeenkomst op 13 september 2022 in Integraal Kindcentrum Warande. U kunt hier terecht tussen 17.00 en 19.30 uur. Kunt u er niet bij zijn? U kunt uw vraag ook stellen via rondweglelystadzuid@flevoland.n

Hoe

Waarom

  • Bereikbaarheid verbeteren van de Warande en Nationaal Park Nieuw Land
  • Betere doorstroming van het verkeer
  • Grotere verkeersveiligheid

Planning

In september 2021 stemden de Provinciale Staten en de gemeenteraad van Lelystad in met de voorkeur voor een weg langs de bosrand. Nu beginnen de andere voorbereidingen voor de weg. De omgeving wordt daar actief bij betrokken.

Wanneer zijn we klaar?

2022 Voorbereiding van het projectbesluit
2023 Projectbesluit en de MER-procedure
2024 Het opstellen van het contract en de aanbesteding.
2025 Start voorbereidingen en uiteindelijk de aanleg van de rondweg Lelystad-Zuid.
2026 Openstelling van de rondweg Lelystad-Zuid.

Bekijk de infographic voor meer uitleg over de verschillende fasen van het project.