Projecten

Veiligheidsonderzoek N307 Markerwaarddijk

Provincie Flevoland is gestart met een verkenning naar de veiligheid en de doorstroming op de N307 Markerwaarddijk (dijk Lelystad – Enkhuizen).

Periode

Het onderzoek wordt in het eerste kwartaal van 2021 afgerond.

Verkenning Markerwaarddijk

Toename verkeer
De weg tussen Lelystad en Enkhuizen is een belangrijke doorgaande route tussen west en oost Nederland. In 2020 heeft Rijkswaterstaat een grootschalig project voor dijkversterking van de Houtribdijk afgerond. Hierbij is ook nieuwe natuur aangelegd. Door onder meer deze ontwikkelingen wordt de Markerwaarddijk naast een doorgaande verbinding, ook steeds meer een bestemming waar mensen unieke vergezichten willen ervaren. De Markerwaardijk ontwikkelt zich steeds meer tot een publiekstrekker. Dit kan consequenties hebben voor zowel de veiligheid en inrichting van de weg als voor de doorstroming op de weg. Het huidige onderzoek moet daar meer duidelijkheid over geven.

Aanpassingen binnen de marges dijklichaam
De 26 kilometer lange dijk was oorspronkelijk bedoeld voor de inpoldering van het zuidwestelijk gedeelte van het IJsselmeer, de Markerwaard. In 2003 is echter definitief besloten deze polder niet aan te leggen. Dit verklaart het bijzondere verloop van het dijktraject en de weg. De verkenning heeft niet als doel om tot ingrijpende maatregelen te komen aan het dijklichaam.

Veiligheid en doorstroming
Het is bekend dat er wensen zijn de weg te optimaliseren door verbreding of een aanpassing aan het traject. Deze verkenning van de provincie Flevoland richt zich daar niet op maar onderzoekt welke maatregelen de veiligheid en de doorstroming kunnen verbeteren binnen de huidige marges van het dijklichaam. Om dit in beeld te krijgen betrekt de provincie de weggebruikers en andere belanghebbenden bij dit onderzoek.

Markerwaarddijk of Houtribdijk
Er is vaak verwarring over de naam van de dijk en de weg. Rijkswaterstaat is eigenaar van het dijklichaam dat is aangelegd ter voorbereiding van de inpoldering van de Markerwaard. Het dijklichaam heet Houtribdijk. De gemeente Lelystad is naamgever van de weg over de dijk en noemde de weg Markerwaarddijk. De weg is in beheer en onderhoud bij de provincie Flevoland. In de volksmond is de weg vooral bekend als de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen.

 

 

 

 

 

 

Waarom

  • Aanleiding hiervoor is de verwachting dat de verkeersintensiteit op de dijk zal toenemen, onder meer door de natuurontwikkeling en de toename van recreatie langs de dijk.
  • Het doel is om binnen de bestaande marges van het huidige dijklichaam te onderzoeken of er verbeteringen voor de verkeersveiligheid mogelijk zijn.

Planning

Het streven is om de eerste maatregelen mee te nemen in het beperkte onderhoud dat de provincie aan de weg uitvoert in 2022/2023.

Hoe ervaart u de Markerwaardijk? Laat het ons weten!

De provincie Flevoland heeft de weggebruikers betrokken bij het onderzoek naar de verkeersveiligheid van de Markerwaarddijk. Automobilisten konden tot en met 18 december deelnemen aan een korte enquête. De enquête is inmiddels gesloten. Een korte samenvatting van de resultaten van het onderzoek wordt binnenkort op deze pagina geplaatst. Iedereen die heeft meegedaan: hartelijk dank voor uw hulp.